PRIVACYVERKLARING HUIZE LEVENSLUST VZW 

Huize Levenslust vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@huizelevenslustvzw.be.

Verwerkingsdoeleinden

Huize Levenslust vzw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van jongeren die aan de vzw zijn toegewezen door een verordening van de Jeugdrechtbank, via het OndersteuningsCentrum Jeugdzorg (OCJ) of vrijwillig, door middel van een elektronisch dossier.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1:
Wettelijke grondslag. Definitie Gerechtvaardigd Belang. Artikel 6.1 GDPR

 

De gegevensverwerking is noodzakelijk in het kader van de gerechtvaardigde belangen van de vzw of van een derde partij aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij deze belangen niet in verhouding staan tot het belang of de fundamentele rechten van het individu. Het individu heeft vooraf zijn expliciete, duidelijke en ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Overmaken aan derden.

  • Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënt worden gedeeld met derden en derde organisaties.
  • Huize Levenslust vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

  • De persoonsgegevens verwerkt voor begeleiding van cliënten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De voorziening bewaart het dossier van de minderjarige tot hij de volle leeftijd van vijfendertig jaar heeft bereikt. Bij het afsluiten van het dossier wordt de jongere hiervan op de hoogte gebracht.

Recht van Inzage, Verbetering, Wissen, Beperking, Bezwaar en Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  • De cliënt heeft ten allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 of met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Tenzij wettelijk anders bepaald.
  • Om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere organisatie wordt expliciet via een ondertekend document toelating gevraagd.

Klacht

  • De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen